180 godina postojanja i radaGalerija


 
 
Aktuelnosti
 
Internet platformi RTS Planeta za u鑕nje mo緀te pristupiti ovde.

Internet platformi Moja 筴ola - RTS Planeta za u鑕nje mo緀te pristupiti ovde.

Internet platformi Google u鑙onica za u鑕nje mo緀te pristupiti ovde.

Video uputstvo za kori规enje Google u鑙onice mo緀te pogledati ovde.
 
RODITELJIMA/ZAKONSKOM ZASTUPNICIMA U菶NIKA SREDNJIH ㎏OLA

Po箃ovani,

Obave箃avamo vas da je Vlada Republike Srbije odlu鑙la da se, zbog trenutne epidemiolo筴e situacije u zemlji, privremeno obustavi neposredni obrazovno-vaspitni rad u osnovnim i srednjim 筴olama na teritoriji Republike Srbije. U cilju ostvarivanja prava u鑕nika na obrazovanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnolo筴og razvoja pripremilo je operativni plan za nastavak rada 筴ola u ote綼nim uslovima, kroz ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada kroz u鑕nje na daljinu, s obzirom na to da privremeno obustavljanje neposredne nastave u 筴olama ne zna鑙 i obustavljanje obrazovno-vaspitnog rada sa u鑕nicima.
Po鑕tak realizacije obrazovno-vaspitnog rada u鑕njem na daljinu je 17. mart 2020. godine.
Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada predvi餰no je kroz razli鑙te nastupe i pristupe u ostvarivanju komunikacije sa u鑕nicima i roditeljima/zakonskim zastupnicima (u daljem tekstu: roditelji), pri 鑕mi 鎒 se voditi ra鑥na o ukupnim ljudskim i tehni鑛im resursima 筴ola, kao i tehni鑛im kapacitetima porodica u鑕nika.
U organizovanom u鑕nju na daljinu koje obezbe饀je Ministarstvo, fokus je na programskim sadr綼jima op箃eobrazovnih i stru鑞ih predmeta sa najve鎖m fondom 鑑sova. Osim toga, 筴ole su u obavezi da, u skladu sa sopstvenim resursima za podr筴u u u鑕nju na daljinu i uz kori规enje dostupnih platformi za u鑕nje, osmisle na鑙ne za ostvarivanje sadr綼ja i u svim drugim predmetima i programima, na osnovu propisanog plana i programa nastave i u鑕nja.
U cilju stvarivanja jednakoh prava na obrazovanje sve dece, 筴ole su u obavezi da, kada ne postoji mogu鎛ost uspostavljanja komunikacije sa u鑕nicima uz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija, izna饀 alternativne na鑙ne u pru綼nju podr筴e u u鑕nju, vode鎖 ra鑥na o svim preporukama za prevenciju 筰renja virusa COVID-19, imaju鎖 u vidu, pre svega, u鑕nike koji dolaze iz porodica niskog socio-ekonomskog statusa, kao i sve ostale u鑕nike kojima nisu na raspolaganju elektronski vidovi komunikacije i drugi savremeni komunikacioni resursi (npr. obezbe餴vanjem 箃ampanog materijala za rad ili uputstva za u鑕nje koje razredne stare筰ne uru鑥ju roditeljima).
Za u鑕nike srednje 筴ole, predavanja iz op箃eobrazovnih predmeta i pojedinih stru鑞ih predmeta bi鎒 dostupna preko platforme RTS Planeta. Obaveza srednje 筴ole je da na svom sajtu postavi baner sa svim linkovima na kojima se mo緀 pristupiti lekcijama i platformama za u鑕nje.
Za u鑕nike kojima je potreban strukturiran individualizovan pristup u radu, odnosno prilago餫vanje u okviru individualnog obrazovnog plana (IOP), IOP-1, IOP-2, IOP-3, nastavnici 鎒 pripremiti posebne materijale za u鑕nje i u鑙niti ih dostupnim u鑕nicima na na鑙n koji dogovore sa njihovim roditeljima.
Nastavnicima i u鑕nicima na raspolaganju je veliki broj onlajn platformi (Viber, Zoom, Microsoft Teams), kao i nacionalna platforma za onlajn u鑕nje Moja 筴ola. Njihovim kori规enjem, nastavnici i u鑕nici bi鎒 u situaciji da ostvare interakciju i razmenu materijala u funkciji savladavanja programskih sadr綼ja. Uputstva i pedago筴e preporuke za kori规enje ovih platformi nalaze se nainternet stranici www.rasporednastave.gov.rs i njihovo kori规enje je besplatno. Na zvani鑞oj internet strani Ministarstva bi鎒 postavljena odgovaraju鎍 uputstva, kao i obave箃enja o datumima u vezi sa po鑕tkom njihovog funkcionisanja.
U najboljem interesu u鑕nika, njihovog razvoja i obrazovanja, a u cilju uspe筺og zavr筫tka teku鎒 筴olske godine, mole se roditelji da odgovorno i u skladu sa svojim mogu鎛ostima kontroli箄 proces u鑕nja od ku鎒 i podsti鑥 u鑕nike na redovnost u radu. Svrha dostupnosti sadr綼ja za u鑕nje je ostvarivanje samog procesa u鑕nja, koji 鎒 se zbog vanrednih okolnosti nastaviti kod ku鎒, uz podr筴u nastavnika, ali i samih roditelja. U鑕nici 鎒 dobijati uputstva za ve綽anje, izradu doma鎖h zadataka, pisanje eseja, izradu prezentacija i drugih produkata koje 鎒 sami ili uz pomo roditelja, zavisno od uzrasta i digitalnih kompetencija, dostavljati nastavnicima putem mejla ili druge obrazovne platforme i to za sve predmete, 鑙me 鎒 se obezbediti kontinuitet u u鑕nju, pra鎒nje napredovanja i mogu鎛ost ocenjivanja. U prilog ovome govori i obaveza nastavnika da sve realizovane nastavne jedinice evidentiraju u elektronskom dnevniku i/ili u drugim vidovima pedago筴e dokumentacije. Po normalizovanju uslova i po povratku u u鑙onice, sve kvalitetne formativne ocene i uvidi nastavnika mogu biti zna鑑jno iskori规eni za sumativno ocenjivanje na kraju nastavne godine.
Sve su ovo preduslovi za osiguranje zavr筫tka 筴olske godine i nastavak 筴olovanja. samo uz razumevanje interesa u鑕nika i podr筴u roditelja, ovu obavezu mo緀mo zajedni鑛i uspe筺o realizovati.
Posredstvom 筴ola roditelji 鎒 dobijati i druga uputstva od nadle緉ih organa, vezano za epidemiolo筴u situaciju, ali i korisne savete kao vid psiho-socijalne pomo鎖 u vanrednim okolnostima.
Dodatne informacije u vezi sa u鑕njem na daljinu, kao vidom podr筴e nastavi, roditelji mogu dobiti pozivom na broj telefona 011/735 05 57.
Zahvaljujemo na razumevanju i saradnji.

Ministar
Mladen ゛r鑕vi
 

Pripremna nastava iz matematike je u subotu 14. marta u 11 鑑sova u prostorijama Negotinske gimnazije.

Preporuke Ministarstva prosvete, nauke i tehnolo筴og razvoja o preventivnim aktivnostima u cilju spre鑑vanja 筰renja infekcije

  • redovno pranje ruku
  • u鑕nici i odrasli ne treba da dodituju o鑙, usta i nos neopranim rukama
  • ne razmenjivati hranu i ne koristiti iste 鑑筫 i fla筰ce za vodu
  • upotrebljene papirne maramice i ubruse redovno odlagati u korpe za otpatke
  • preporu鑥je se roditeljima i u鑕nicima da se odlo緀 proslave i dru緀nja

Delta Generali osiguranje - dokumentaciju o osiguranju u鑕nika za 筴olsku 2019/2020. godinu mo緀te preuzeti ovde.

Spisak udzbenika i nastavnih sredstava za 筴olsku 2019/2020. godinu mo緀te preuzeti ovde.

Dokumentaciju za JNMV br. 2 za 2019. godinu - izvo餰nje ekskurzije u鑕nika u 筴olskoj 2019 / 2020. godini mo緀te preuzeti ovde.

Postupak izdavanja duplikata diplome/svedo鑑nstva mo緀te preuzeti ovde.

Odr綼na sve鑑na Svetosavska akademija. op筰rnije

U holu Negotinske gimnazije otvorena izlo綽a iz filozofije. op筰rnije

U na筼j 筴oli obele緀n Evropski dan jezika. op筰rnije

U鑕nici na筫 筴ole ostvarili veliki uspeh na takmi鑕nju u stonom tenisu u Novom Sadu. op筰rnije

Biv筰 u鑕nik na筫 筴ole Aleksandar 衞r餰vi, menad緀r u Velikoj Britaniji, posetio maturante. op筰rnije

U kabinetu hemije odr綼n humanitarni javni 鑑s u cilju sakupljanja sredstava za le鑕nje devoj鑙ce Simeone Jokanovi. op筰rnije

Grupe Marinika i Ajduci u鑕stvovale u obele綼vanju 180 godina postojanja Prve beogradske gimnazije. op筰rnije

U na筼j 筴oli obele緀n Dan u鑕ni鑛og parlamenta. op筰rnije

Viktor Davidovi, u鑕nik I razreda informati鑛og smera, uspe筺o u鑕stvovao na dr綼vnom takmi鑕nju iz programiranja.

Helena ╂opulovi, u鑕nica IV3 Negotinske gimnazije, osvojila 2. mesto na republi鑛om takmi鑕nju iz srpskog jezika. op筰rnije

Marija ゛mi, u鑕nica III3 Negotinske gimnazije, uspe筺o u鑕stvovala na republi鑛om takmi鑕nju recitatora "Pesni鑕 naroda mog". op筰rnije

Anja Pavlovi I2 i An餰la Sladojevi I4 uspe筺o predstavile Negotinsku gimnaziju na Knji緀vnoj olimpijadi u Sremskim Karlovcima. op筰rnije

Milica Prsti IV2, osvojila II nagradu na republi鑛om takmi鑕nju iz nema鑛og jezika. op筰rnije

Kaja Lu鑙, Anamarija 甶vkovi i Kristina Stanisavljevi osvojile 3. mesto na Dr綼vnom prvenstvu u gimnastici. op筰rnije

Nikola 衭r餴, u鑕nik IV3 Negotinske gimnazije, osvojio II nagradu na republi鑛om takmi鑕nju iz matematike.

Negotinska gimnazija je dobitnik Majske nagrade Opštine Negotin za 2019. godinu za postignute rezultate i zna鑑jan doprinos u razvoju obrazovanja u Opštini Negotin. Povelju mo緀te pogledati ovde.

 
Proslava Svetog Save

Odr綼na sve鑑na Svetosavska akademija
 
180 godina Negotinske gimnazije

Poseta u鑕nika Prve beogradske gimnazije
 
Rok ve鑕 u dvori箃u Negotinske gimnazije
 
Sportski susreti izme饀 u鑕nika Prve beogradske gimnazije i Negotinske gimnazije
     
Filozofija - izlo綽a u鑕nika Negotinske gimnazije


U holu Negotinske gimnazije otvorena izlo綽a radova iz filozofije.
Opširnije
 
Evropski dan jezika u Negotinskoj gimnaziji


U na筼j 筴oli je obele緀n Evropski dan jezika.
Opširnije
     
Takmi鑕nje u stonom tenisu - Novi Sad 2019


U鑕nici na筫 筴ole su ostvarili veliki uspeh na takmi鑕nju u Novom Sadu.
Opširnije
 
Republi鑛o takmi鑕nje iz srpskog jezika


Helena ╂opulovi, u鑕nica IV3 Negotinske gimnazije, osvojila 2. mesto na republi鑛om takmi鑕nju iz srpskog jezika.
Opširnije
     
 
 
 
 

Elektronski servisi


Izaberite smer


Rasporedi


Finansije