019/541-974019/544-560
Хајдук Вељкова 3
negotinskagimnazija@gmail.com
Negotinska gimnazija
НЕГОТИНСКА
ГИМНАЗИЈА
НЕГОТИН

Гимназија општег типа је "на пола пута" између природно-математичког и друштвено-језичког смера: приближно подједнако су заступљени предмети друштвених и природних наука. Ученици којима добро иду како природни предмети, тако и језици и друштвени предмети, могу размислити о гимназији општег типа - посебно ако за сада не могу да се определе да ли их више интересује природно-математичка или друштвено-језичка област.

Овај тип гимназије пружа предзнања за припрему различитих пријемних испита. На пример, ако је неко неодлучан између студија историје или медицине, у гимназији општег типа имаће прилике да стекне довољно предзнања како из историје, тако и из хемије и биологије.

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА - ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Редни број Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
т в т в т в т в
1 Српски језик и књижевност 4 4 4 4
2 Први страни језик 2 1 0,5 2 1 1 1
3 Латински језик 2 2
4 Социологија 2
5 Психологија 2
6 Филозофија 2 3
7 Историја 2 2 2 2
8 Географија 2 2 2
9 Биологија 2 2 2 2
10 Математика 4 4 5 4
11 Физика 2 1 0,5 1 1 2 0,5
12 Хемија 2 1 0,5 1 0,5 2
13 Рачунарство и информатика 2 2 1 1
14 Музичка култура 1 1
15 Ликовна култура 1 1
16 Физичко и здравствено васпитање 2 2 2 2

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА - ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

Редни број Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
т в т в т в т в
1 Верска настава/Грађанско васпитање1 1 1 1 1
2 Други страни језик2 2 1 0,5 1 0,5 1 0,5
3 Изборни програми3 2 2 4 4
1
Ученик бира један од понуђених изборних програма
2
Школа нуди листу страних језика у складу са својим кадровским могућностима, а ученик наставља са изучавањем страног језика који је учио у основном образовању и васпитању
3
Ученик бира са листе два изборна предмета у сваком разреду

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА - ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА

Редни број Изборни програми Разред
I II III IV
1 Језик, медији и култура 1 1
2 Појединац, група и друштво 1 1
3 Здравље и спорт 1 1
4 Образовање за одрживи развој 1 1 2 2
5 Уметност и дизајн 1 1 2 2
6 Примењене науке 1 1
7 Примењене науке 1 2 2
8 Примењене науке 2 2 2
9 Основи геополитике 2 2
10 Економија и бизнис 2 2
11 Религије и цивилизације 2 2
12 Методологија научног истраживања 2 2
13 Савремене технологије 2 2